AKTUALNOŚCI

W pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych takich jak: bloki operacyjne w szpitalach, sale intensywnej opieki medycznej, stacje dializ, laboratoria medyczne czy przemysł farmaceutyczny, bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowa wentylacja mechaniczna. 

 Powietrze w pomieszczeniach czystych klasyfikowanych wg. normy ISO PN-EN ISO 14644 musi spełniać określone standardy. W normie: " ISO PN-EN ISO 14644 - Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane - Część 1: Klasyfikacja i czystość powietrza" wprowadzono 9 klas czystości pomieszczenia. Przypisanie danego pomieszczenia do konkretnej klasy odbywa się poprzez pomiar stężeń cząstek stałych unoszących się w powietrzu z przedziału od 0,1-5,0 mm. Ilość zanieczyszczeń stałych unoszących się w powietrzu jest wskaźnikiem jak czysto jest w danym pomieszczeniu. Stężenie cząstek, a tym samym i ocena stanu higieny w danej przestrzeni czystej zależy od wielu czynników związanych z danym pomieszczeniem. Dla wysokich klas czystości istotne jest wyposażenie pomieszczenia w niepylące urządzenia, materiały wykończeniowe ścian i podłóg, odpowiednie ubrania ochronne personelu przebywającego w tych pomieszczeniach, a także używane do sprzątania środki chemiczne, ścierki i ręczniki papierowe.  Każdy z przywołanych elementów funkcjonowania pomieszczeń czystych ma spore znaczenie, tak samo jak przestrzeganie procedur przebywania i sprzątania pomieszczeń czystych. Zachowanie jednak najwyższych standardów zastosowanych urządzeń, materiałów i procedur czystości nie może zastąpić prawidłowo funkcjonującej wentylacji mechanicznej w otoczeniu pomieszczenia czystego. Powietrze wentylacyjne w zespołach stref czystych odgrywa ogromną rolę. Powietrze nawiewane do strefy czystej należy poddać procesowi  trójstopniowej filtracji na flirtach wstępnych klasy G4, następnie na filtrach bardzo dokładnych klasy F9, a na końcu (bezpośrednio przed wprowadzeniem do pomieszczenia) na filtrach absolutnych o klasie H10 i wyższej. Zadaniem tak oczyszczonego powietrza wprowadzanego do pomieszczenia jest ochrona stref wymagających maksymalnej czystości (np: pole operacyjne na sali operacyjnej) oraz przejmowanie zanieczyszczeń emitowanych przez wyposażenie i procesy technologiczne, ukierunkowując zanieczyszczone powietrze do kratek wywiewnych. Wentylacja w strefach chronionych wymaga, także zachowania odpowiednich przepływów powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami czystymi. Kierunek powietrza powietrza powinien być ukształtowany od pomieszczeń o najwyższej klasie czystości do pomieszczeń ogólnych, pozaklasowych.

W ostatnich miesiącach zespół IM TEAM przeprowadził proces naprawczy związany z niedotrzymywaniem standardów jakości powietrza w strefie czystej laboratorium Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu.  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgi, w swoich laboratoriach naukowo-badawczych, zajmuje się konstruowaniem i produkcją protez jednego z najważniejszych organów - serca. Tworzenie tak wysoce skomplikowanego organu, jakim bez wątpienia jest sztuczne serce, wymaga ogromnej precyzji, dbałości o detale, a także wysokiej czystości powietrza w pomieszczeniach. Elementy sztucznego serca mające stały kontakt z krwią wymagają szczególnej dbałości o jakość powietrza. Fundacja potrzebowała pomocy w rozwiązaniu problemów z przekraczaniem poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w jednym z zespołów laboratoryjnych. Drogą eliminacji potencjalnych przyczyn powstającego zanieczyszczenia w laboratorium ustalono, że kluczowym problemem zaniżającym standard czystości jest wentylacja mechaniczna. Wykonane badania i pomiary parametrów środowiska wewnętrznego (wydajność wentylacji, rozkład ciśnień w strefie chronionej, przepływy powietrza pomiędzy pomieszczeniami) pozwoliły trafnie zdiagnozować sedno problemu. Ustalono, że przyczyną powstających niekontrolowanych zanieczyszczeń jest nieprawidłowy przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pokojami wchodzącymi w skład laboratorium. Powietrze z pomieszczeń o niższej klasie czystości, pomimo szczelnych drzwi i przegród budowlanych, przedostawało się do pomieszczeń o najwyższych wymaganiach. Profilaktyczna wymiana wszystkich stopni filtracji powietrza oraz wykonanie korekty ustawień wydajności powietrza w pomieszczeniach czystych pozwoliły definitywnie wyeliminować problem. Wdrożone rozwiązania pozwoliły spełnić oczekiwania wymaganej klasy czystości i przywrócić normalną pracę w laboratorium. Wykonane przez nas prace zostały potwierdzone wynikami badań jednostki akredytowanej.

Posiadane bogate doświadczenie w zakresie wentylacji obiektów służby zdrowia wykorzystane było przez nas również w pomiarach i diagnostyce układów wentylacyjnych w modernizowanej Klinice Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, gdzie zostaliśmy poproszeni o sporządzenie opinii technicznej na temat funkcjonowania nowej instalacji wentylacji mechanicznej. 

 

Następny