IMTEAM - Pomiary, regulacja, projekty - ogrzewanie wentylacja klimatyzacja

Okresowe kontrole stanu technicznego instalacji

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane (teks jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200, z późniejszymi zmianami) zarządcy i właściciele budynków zobligowani są do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Okresowe kontrole mają służyć modernizacji źródeł wytwarzania ciepła i chłodu oraz instalacji dystrybuujących ciepło i chłód w budynku. Ponadto, zgodnie z przepisami obligatoryjne kontrole pomogą użytkownikom instalacji ograniczyć zużycie energii, zredukować emisję szkodliwych zanieczyszczeń oraz ograniczyć koszty eksploatacyjne budynku. Od sierpnia 2015 roku posiadamy wpis do centralnego rejestru osób upoważnionych do wykonywania takich kontroli stanu technicznego, który prowadzony jest przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury (odnośnik do rejestru). Opinia eksperta oraz na czas podjęte kroki naprawcze pozwolą Państwu zapobiec poważnym awariom instalacji czy uszkodzeniu urządzeń, dzięki czemu mogą Państwo uniknąć dużych nieplanowanych wydatków z powodu awarii, zalania budynku czy niedogrzania pomieszczeń.

Zgodnie z zapisami Rozdziału 3 ustawy o  charakterystyce energetycznej budynków, kontrole okresowe należy przeprowadzać wg. przedstawionych poniżej zasad.

  1. Okresowe kontrole stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowników:
    • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
    • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
    • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.
  2. Okresowe kontrole stanu technicznego systemu wentylacji i klimatyzacji (raz na 5 lat)polegające na ocenie efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy większej niż 12 kW.